วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

งานกลุ่ม

นางสาวตรีลักษณ์  บัวแพง        รหัสนักศึกษา554144067
นางสาววนิดา   เดชนอก            รหัสนักศึกษา554144087
นางสาวกนกพร  ไชยคำจันทร์    รหัสนักศึกษา554144108
นางสาวอินธิรา  นาโสม             รหัสนักศึกษา 554144110
นางสาวศิริรัตน์     บุตรสอน        รหัสนักศึกษา554144121
                      

            งานเดี่ยว         

วิธีระบบ (System Approach)